top of page
Above the Clouds

ARHIVO™ Cloud DMS

Implementacijom ARHIVO™ Online DMS – Document Management System (Dokument Menadžment Sistem) rešenja klijenti mogu da hostuju svoja elektronska dokumenta na EIM serverima. Na ovaj način omogućen je brz pristup skeniranim dokumentima putem sigurne konekcije sa bilo koje lokacije i bez ulaganja u sopstveni hardver ili softverska rešenja.

U okviru ARHIVO™ Online DMS rešenja razvijeni su i:

  • Online klijentski Portal ARHIVO™ DMS

  • Online ARHIVO™ DMS modul

 

Portal ARHIVO™ Scanning Centar služi za vezu korisnika i skening centra. Kroz online sistem korisnik može popisati dokumentaciju za predaju, pratiti proces skeniranja za svaki predati dokument (elektronsko arhiviranje dokumenata), uputiti zahtev za dostavu ili generisati izveštaj.

Online ARHIVO™ DMS modul predstavlja proširenje klijentskog portala i omogućuje klijentu direktan pristup skeniranoj dokumentaciji, koja se nalazi na EIM serverima.

 

Organizacija skeniranih dokumenata (digitalno arhiviranje dokumenata) se obavlja prema zahtevu klijenta na osnovu indeksnih podataka. Korisnici prema svojim pravima pristupa mogu pretražiti, pregledati, preuzeti ili proslediti dokument. Takođe, dokumenti se mogu proslediti na e-mail ili štampati.

Administraciju korisnika i dokumenata može obavljati administrator klijenta ili EIM administrator.

bottom of page