top of page
White Structure

ARHIVO™ eArhiva

ARHIVO™ eArhiva - sistem za sigurno arhiviranje elektronske dokumentacije je rešenje koje ispunjava sve tehničko-tehnološke zahteve i procedure pri čuvanju i zaštiti arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku u Republici Srbiji.

 

Stvaraoci i imaoci dokumentarnog materijala u elektronskom obliku dužni su da od 01.01.2024. godine elektronsko arhiviranje vrše u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi za pouzdano elektronsko čuvanje dokumenata.

 

Modul u najširem obimu implementacije uključuje: prijem elektronskih dokumenta putem API, kvalifikovano potpisivanje, dodelu kvalifikovanog vremenskog žiga, proveru validnosti potpisa (opozvanost, kvalifikovanost, isteklost), sigurno arhiviranje i automatizovano upravljanje životnim vekom dokumenta.

 

Modul je predviđen da omogući integraciju sa ostalim sistemima kompanije kroz standardni ili prilagođeni API i time omogući automatizaciju kvalifikovanog potpisivanja ili pečatiranja. 

Rešenje podrazumeva ili proširenje postojećeg DMS  sistema ili nezavisnu aplikaciju sa svim neophodnim komponentama za eArhivu (Usklađivanje sa Uredbom o načinu čuvanja elektronske dokumentacije) i dodatnim modulima za proveru kvalifikovanog elektronskog potpisa i vremenski žig.

ARHIVO™ eArhiva  sadrži sledeće funkcionalnosti:

  1. Čuvanje elektronski potpisane dokumentacije prema Uredbi od 01.01.24. godine;

  2. Čuvanje obaveznih metapodataka u skladu sa članom 5. Uredbe;

  3. Čuvanje opcionih metapodataka;

  4. Potpisivanje dokumentacije i dodelu vremenskog žiga;

  5. Potvrda o vernosti izvornom dokumentarnom materijalu i potvrda o dodatim metapodacima;

  6. Generisanje elektronske arhivske knjige.

OVDE  možete pronaći odgovore na glavne nedoumice kompanija kada je u pitanju usklađivanje poslovanja sa zahtevima nove Uredbe o načinu čuvanja izvorno nastale elektronske dokumentacije. 

bottom of page